Novosti - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad

26. listopada 2014.   |  

 

 

Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad ukupne je duljine 25 541 m.

Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad ukupne je duljine 25 541 m. Trasa cjevovoda prolazi kroz Dugo Selo (k.o. Hruščica, k.o. Okunšćak, k.o. Rugvica, k.o. Leprovica i k.o. Ježevo) i kroz Ivanić Grad (k.o. Trebovec, k.o. Lepšić, k.o. Breška Greda, k.o. Kloštar Ivanić i k.o. Caginec).
Ishođena je potvrda glavnog projekta.

Projekt „Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad“ prijavljen je za sufinanciranje temeljem Javnog poziva Hrvatskih voda od 18.05.2012.g. za predlaganje i sufinanciranje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te je isti uvršten na indikativnu listu prioritetnih projekata koji će se financirati u okviru Programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012.-2015.“. U 2012.g. proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad. Za izvođača radova odabrana je ponuda zajednice ponuditelja Đurkin d.o.o. iz Čakovca i Mreža M d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 32.989.503,36 kn bez PDV-a. Ugovor o radovima na izgradnji magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad sklopljen je u svibnju 2013.g., a radove financiraju Hrvatske vode. Radovi na izgradnji predmetnog magistralnog cjevovoda su započeli 17.06.2013.g..

Usluge stručnog nadzora i poslove tehničkog savjetovanja nad izgradnjom magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad obavlja zajednica ponuditelja Gark konzalting d..o.o. iz Zagreba, H5 d.o.o. iz Belovara i Geodetika d.o.o. iz Zagreba temeljem ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave.

b) Sesvetski Kraljevec – Božjakovina
Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Božjakovina ukupne je duljine 9806 m. Trasa cjevovoda prolazi kroz tri katastarske općine, k.o. Dugo Selo II, k.o. Andrilovec i k.o. Sesvetski Kraljevec.
U prosincu 2011. godine potpisan je Sporazum o suinvestitorstvu na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina sa Zagrebačkim Holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja budući da cjevovod prolazi kroz Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je dana 22.12.2011.g. izdalo Građevinsku dozvolu za građenje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina, Klasa: UP/I-361-03/09-01/135, Urbroj: 531-18-1-1-610-11-42.
Krajem 2011. godine Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o. sklopile su Sporazum o poslovnoj suradnji na izradi tehničke dokumentacije premještanja trase magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina u sklopu projekta rekonstrukcije kolodvora Dugo Selo budući da se trasa cjevovoda na nekoliko dionica preklapa s planiranom rekonstrukcijom željezničkog kolodvora Dugo Selo odnosno projektom rekonstrukcije i dogradnje postojećeg II. kolosijeka Dugo Selo-Križevci, uključivo kolodvoe Vrbovec, Gradec i Križevci na žaljezničkoj pruzi od značaja za međunarodni promet M201 DG-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo. Izradu tehničke dokumentacije koja uključuje izradu izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta za izgradnju magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina financira HŽ Infrastruktura d.o.o.. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. je u svibnju 2012.g. provela postupak javne nabave za predmet nabave „Izrada izmjena i dopuna Idejnog i Glavnog projekta magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“, broj objave 2012/S 005-0023943. Sklopljen je ugovor sa Zajednicom ponuditelja Mašinoprojekt d.o.o. iz Zagreba, Braće Domany 8 i GEO 6 d.o.o. iz Zagreba, Bolnička cesta 34E dana 22.08.2012. godine.

c) VS”Cerje” – VS”Vukovje”
Magistralni cjevovod VS”Cerje” – VS”Vukovje” ukupne je duljine 16 780 m. Izrađen je glavni projekt.
U travnju 2012. godine sklopljen je Sporazum o suinvestitorstvu na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS“Cerje-VS“Vukovje“ sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja budući da cjevovod prolazi kroz Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je dana 21.06.2012. godine izdalo Građevinsku dozvolu za građenje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“, Klasa: UP/I- 361-03/12-01/12, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-12-25.
Na trasi cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“ u tijeku je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i zasnivanja prava služnosti na česticama u vlasništvu fizičkih i/ili pravnih osoba kojima prolazi trasa cjevovoda.

d) Kosnica – Cerje, I. etapa
Za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Kosnica – Cerje, I.etapa ishođena je dana 07.11.2012. godine Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I-350-05/12-01/71, Urbroj: 531-05-12-25, pravomoćna 24.01.2013.g.. Po ishođenju lokacijske dozvole napravljen je glavni projekt i predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Očekuje se da će građevinska dozvola biti izdana do kraja listopada 2013. godine.
Idejnim projektom je predviđeno da se prolaz cjevovoda ispod postojećeg korita rijeke Save izvede bušenjem – metodom mikrotuneliranja. Budući da se radi o velikoj investiciji odlučeno je da se razmotre i neke druge varijante prijelaza cjevovoda preko rijeke Save. Stoga je krajem 2012.g. proveden postupak javne nabave za usluge izrade projektnih podloga i projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica – Cerje, IB etape preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog. U travnju 2013.g. je sklopljen Ugovor o uslugama izrade projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica – Cerje, IB etape preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog sa zajednicom ponuditelja Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagreba i Institut IGH d.d. iz Zagreba. Izradu projektne dokumentacije financiraju Hrvatske vode u 100%-tnom iznosu.

e) Precrpna stanica u Ivanić Gradu
Za izgradnju precrpne stanice u Ivanić Gradu ishođena je potvrda glavnog projekta, Klasa: 361-03/12-03/29, Urbroj: 238/1-18/2-12-12 u rujnu 2012. godine. Projekt izgradnje precrpne stanice u Ivanić Gradu je tijekom 2012.g. uvršten na indikativnu listu projekata u okviru Programa Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012.-15.“. Sukladno tome je krajem 2012.g. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji precrpne stanice u Ivanić Gradu. Sklapanje ugovora o izvođenju radova očekuje se do kraja 2013. godine.

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD/KLOŠTAR IVANIĆ

2. srpnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD


DUGO SELO

1. srpnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

26. lipnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO/MARTIN BREG

19. lipnja 2020.   |   DUGO SELO