Novosti - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Sanacija devastiranih površina u II. I III. vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta

26. listopada 2015.   |  

 

 

Početkom 2011. godine izrađena je geodetska podloga i izvršen geodetski snimak za izradu Idejnog projekta sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica

Početkom 2011. godine izrađena je geodetska podloga i izvršen geodetski snimak za izradu Idejnog projekta sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica nakon čega je usvojen Projektni zadatak za projekt sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica s ciljem zaštite vodonosnika i revitalizacijom vodnog okoliša unutar zaštićenog područja vodocrpilišta Kosnica. Na temelju citiranog Projektnog zadatka proveden je postupak javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju devastiranih površina u vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica temeljem kojeg je sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem – tvrtkom Elektropojekt d.d. iz Zagreba, Ulica Alexandera von Humboldta 4 u iznosu od 290.000 kn bez PDV-a. Izradu projektne dokumentacije za projekt sanacije u 100%-tnom iznosu financirale su Hrvatske vode temeljem Ugovora o financiranju izrade projektne i studijske dokumentacije, Klasa: 325-03/11-05/000004 od 31.03.2011. godine.

Za projekt sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica tvrtka Elektroprojekt d.d. izradila je sljedeću projektnu dokumentaciju:

– Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, br. Y2-D84.00.27-G01.0 (rujan 2011.g.)
– Sanacijski program devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni, br. H2-D84.00.27-G02.0 (studeni 2011.g.)
– Idejni projekt za Lokacijsku dozvolu za sanaciju devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni, br. H2-D84.00.27-G03.0 (studeni 2011.g.).

Dana 07. veljače 2012. godine Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja predan je Zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za zahvat „Vodocrpilište Kosnica – sanacija devastiranih povrišna u II. i III. vodozaštitnoj zoni“, a Ministarstvu zaštite okoliša i prirode je istodobno predan Zahtjev za izdavanje suglasnosti na sanacijski program devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni.
Dana 14. lipnja 2012. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je izdalo suglasnost na sanacijski program devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica, Klasa: 351-01/12-02/34, Urbroj: 517-06-2-2-12-10, a čime su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje Lokacijske dozvole.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je dana 23.11.2012.g. Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru: „Sanacija devastiranih površina u II i III vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica“, Klasa: UP/I-350-05/12-01/24, Urbroj: 531-05-12-19; pravomoćna 11.01.2013.g..
Krajem 2012.g. ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije devastiranih površina.

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD/KLOŠTAR IVANIĆ

2. srpnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD


DUGO SELO

1. srpnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

26. lipnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO/MARTIN BREG

19. lipnja 2020.   |   DUGO SELO