Novosti - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK

26. listopada 2016.   |  

 

 

Vodocrpilište Kosnica je buduće glavno crpilište na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Vodocrpilište Kosnica je buduće glavno crpilište na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je 2004. godine Načelnu dozvolu za izgradnju vodocrpilišta Kosnica. Načelnom dozvolom predviđa se izdavanje pet zasebnih građevinskih dozvola za gradnju složene građevine vodocrpilišta.
Prema Načelnoj dozvoli dijelovi složene građevine vodocrpilišta su:

1. Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/09-01/8, Urbroj: 531-18-1-1-226-10-20 od 18.05.2010.g., pravomoćna dana 26.06.2010.g.

2. Prometnice, platoi i odvodnja crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/09-01/9, Urbroj: 531-18-1-1-226-10-19 od 18.05.2010.g., pravomoćna 26.06.2010.g. te Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/12-01/71, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-12-3 od 17.05.2012.g.

3. Objekt crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/10-01/137, Urbroj: 531-18-1-1-226-11-19 od 19.12.2011.g., pravomoćna 22.01.2012.g.

4. Cjevovodi i strojarska oprema crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/10-01/135, Urbroj: 531-18-1-1-226-11-19 od 20.12.2011.g., pravomoćna 22.01.2012.g.

5. Elektroinstalacije, sustavi zaštite, mjerenja i upravljanja crpilištem
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/10-01/136, Urbroj: 531-18-1-1-226-11-18 od 19.12.2011.g., pravomoćna 22.01.2012.g.

U 2010. i 2011. godini ishođene su građevinske dozvole za sve dijelove složene građevine vodocrpilišta Kosnica.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije je za potrebe izgradnje vodocrpilišta Kosnica u potpunosti riješila imovinsko – pravne odnose na području vodocrpilišta. Otkupljeno je cca 12 ha zemljišta od privatnih vlasnika, a na zemljišnim česticama u vlasništvu Republike Hrvatske uspostavljeno je pravo građenja temeljem Ugovora o pravu građenja.

Tijekom 2010. i 2011. godine na području vodocrpilišta Kosnica izvođeni su istražni radovi na izvedbi šest probno – eksploatacijskih zdenaca i dvadeset šest pijezometarskih bušotina te su provedena pokusna crpljenja. Rezultati istražnih radova pokazali su da je izdašnost svakog zdenca preko projektiranih 150 l/s vode. Izvođač radova na izvedbi probno – eksploatacijskih zdenaca i provedbi pokusnog crpljenja bila je tvrtka FIL.B.IS. Projekt d.o.o. iz Zagreba.

Rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa i završetkom radova na izvedbi svih šest zdenaca i provedbi pokusnog crpljenja ispunjene su sve pretpostavke za dodjelu koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodocrpilištu Kosnica Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije. Sukladno navedenom, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanboj dana 07. srpnja 2011. godine donijela Odluku o dodjeli koncesije na rok od trideset godina društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Na temelju predmetne Odluke sklopljen je 13. srpnja 2011. godine Ugovor o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i vodopravnim uvjetima tijekom cijele godine se na vodocrpilištu Kosnica redovito prati postupak praćenja vodnih rezervi i nivoa podzemnih voda te kakvoće vode na širem području vodocrpilišta, tzv. monitoring. Usluge monitoringa kvalitete vode na vodocrpilištu Kosnica provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. U lipnju 2013.g. je izrađen Završni izvještaj o monitoringu kvalitete vode na vodocrpilištu Kosnica za 2012. godinu koji pokazuje da je zdravstvena ispravnost vode za piće iz izvorišta Kosnica zadovoljavajuća i sukladna vrijednostima utvrđenim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Za potrebe izgradnje vodocrpilišta Kosnica, I. faza ishođene su Lokacijske dozvole kako slijedi:
– Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru „Izgradnja priključaka vodocrpilišta Kosnica – Odvodnja“, Klasa: UP/I-350-05/11-01/23, Urbroj: 531-06-11-18 od 30.06.2011.g., pravomoćna 22.08.2011.g.
– Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru „Izgradnja priključaka vodocrpilišta Kosnica – Telefonski priključak“, Klasa: UP/I-350-05/11-01/22, Urbroj: 531-06-11-12 od 30.06.2011.g., pravomoćna 15.08.2011.g.
– Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru „Izgradnja priključaka vodocrpilišta Kosnica – Ulazna transformatorska stanica NTS 425, 10(20)/0.4 kV“, Klasa: UP/I-350-05/11-01/144, Urbroj: 531-06-12-12 od 21.02.2012.g., pravomoćna 02.04.2012.g.

Krajem 2012. godine predani su zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju priključaka vodocrpilišta Kosnica, I. faza. Sukladno navedenom, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je izdalo građevinske dozvole kako slijedi:

– Izgradnja objekata vodocrpilišta – Odvodnja crpilišta; Klasa: UP/I-361-03/12-01/142, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-13 od 14.02.2013.g.; pravomoćna 25.03.2013.g. – Izgradnja objekata vodocrpilišta – Telefonski priključak; Klasa: UP/I-361-03/12-01/151, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-14 od 11.02.2013.g.; pravomoćna 26.03.2013.g. – Izgradnja objekata vodocrpilišta – Nova (ulazna) transformatorska stanica NTS 425, 10(20)/0.4 kV; Klasa: UP/I-361-03/12-01/139, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-15 od 12.02.2013.g.; pravomoćna 29.03.2013.g.

„Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta“ – građenje dijela složene građevine

Krajem 2011. godine proveden je postupak javne nabave za radove na građenju dijela složene građevine „Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta“. Temeljem provedenog postupka sklopljen je ugovor o građenju sa zajednicom ponuditelja LAPOR d.o.o. iz Velike Gorice, Kralja Zvonimira 5 i GEOMETAR d.o.o. iz Zagreba, Vučanska 2. Stručni nadzor nad građenjem obavljala je tvrtka Veridon d.o.o. iz Zagreba. Radovi na postavljanju ograde na vodocrpilištu Kosnica završeni su krajem svibnja 2012. godine, a primopredaja je obavljena 06.06.2012. godine. Ukupna vrijednost predmetne investicije je 1.685.001,00 kn bez PDV-a (radovi, stručni nadzor, usluge koordinatora II), Hrvatske vode su sufinancirale predmetnu investiciju u visini od 70%.  Ukupna duljina ograde je cca 2 km.

„Oprema tehničke zaštite za osiguranje lokacije vodocrpilišta Kosnica“

U srpnju 2012. godine proveden je postupak javne nabave za predmet nabave „Oprema tehničke zaštite za osiguranje lokacije“, broj 2012/S 005-0046151. Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o nabavi i postavljanju opreme tehničke zaštite na vodocrpilištu Kosnica s tvrtkom PERICA d.o.o. iz Đurđevca, I. G. Kovačića 27 na iznos od 147.927,10 kn bez PDV-a. Radovi na postavljanju opreme tehničke zaštite za osiguranje lokacije vodocrpilišta Kosnica završeni su krajem studenog 2012. godine. Radove su sufinancirale Hrvatske vode u visini od 70%. Stručni nadzor nad postavljanjem opreme tehničke zaštite obavljala je tvrtka Zaštita Kovač k.d. iz Zagreba.

 

                 DOZVOLE

VODOCRPILIŠTE KOSNICA

GD_priključci_odvodnja

GD_priključci_telefonski priključak

GD_priključci_trafostanica

OSNOVNI DOBAVNI SUSTAV

B.3-GD-SK-Bozjakovina

B.4-GD-SK-Bozjakovina produljenje

B.5-GD-SK-Bozjakovina-izmjena i dopuna

DUGO SELO

GD_Drenčec_Graberje

GD_Most

GD_Ses.Kraljevec-Božjakovina

PGP_IGH_rekonstrukcija

IVANIĆ GRAD

GD Cjevovodi u naselju Kloštar jug

GD crpna stanica Kloštar

GD Dogradnja cjevovoda VS Sobočani-Novoselec

GD Glavni vodoop cjevovod od VS Sobočani do IG

GD MVC Sobočani-Križ-Novoselec

GD Vodoop cjevovod u ulicama A. Vulinca i dr…

GD Vodoop cjevovodi u IG centar Dubrovačka…

GD Vodoop cjevovodi u naselju Kloštar, centar i W

SVETI IVAN ZELINA

građevinska dozvola_ Zelina jug

građevinska dozvola_Zelina sjever

građevinska_hidrostanica Nespeš

građevinska_precrpna Donja Zelina

građevinska_precrpna Donje Orešje

građevinska_precrpna Gornje Orešje

građevinska_precrpna Hrnjanec

građevinska_precrpna Psarjevo

građevinska_precrpna Velika Gora

građevinska_vodovod Donja Zelina

potvrda na projekt_Topličica

VRBOVEC

Brezje, Zvekovac, Marinkovac, Mostari

Brezje, Paruževac, D.Markovac, Koritna i Ladina

Celine,Topolovec,Lukovo,L.Varoš,Marenić I.faza

Dis.cjev. uz mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Dis.cjev. Vrbovec – Lonjica

Dubrava, Zaglišče, Podlužan…

Dubrava-Zetkan-Graberec

Dubrava,Habjanovac, Nova i Stara Kapela

Dubrava-Žukovec

Fuka, Cugovec, Zabrđe

Ferenčaki, Velika, Bađuni, Žabnjak i Kraljev Vrh

Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh

Gradec i Gradečki Pavlovec

Gostović, Tkalec, Graberščak, Žunci i CS Gostović

Haganj, Stari Glog i Remetinec I.faza

Konak

Kabal, Farkaševac, Zvonik, Mački, Brezani, Bolč

Krkač, Dijaneš, Gaj, Pirakovec i Dulepska I.faza

Lonjica

M Brezovec I.faza faza I.

Luka, Martinska Ves, Brčevec

M. Brezovec II.faza faza I.

Mag.cjev. Kortina-Cugovec-Haganj

Mag.cjev. Vrbovec-Topolovec-Preseka

Mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Mag.cjev. VT Dubrava-VT Kabal i vodotoranj Dubrava

Novaki, Gornji i Donji Vukšinac

Precrpna stanica Celine

Poljana, Poljanski Lug i Prilesje

Precrpna stanica Cugovec

Precrpna stanica Lonja

Precrpna stanica Dubrava

Preseka južni dio I.faza

Preseka zapadni dio I.faza

Spojne dionice

Rakovec

Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec

VT Haganj

VT Gornjak

VT Kabal

VT Preseka

Žabnica, Praščevac, Brezine, Majur i Ivančani

 

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD/KLOŠTAR IVANIĆ

2. srpnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD


DUGO SELO

1. srpnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

26. lipnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO/MARTIN BREG

19. lipnja 2020.   |   DUGO SELO