"Voda je nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da njome gospodari i brižljivo se njome koristi."

(Europska povelja o vodi)

O društvu

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. trgovačko je društvo osnovano krajem 2007. godine. Osnivač Društva je Zagrebačka županija. Društvo je pravna osoba koja je ovlaštena raditi, poslovati i nastupati u pravnom prometu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Izjave o osnivanju Društva i u skladu s ostalim pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.
Sjedište Društva je na adresi Ulica grada Vukovara 72/V, a Društvo djeluje na adresi Prilaz baruna Filipovića 15 A u Zagrebu.
Sadržaj djelatnosti Društva utemeljen je na novelaciji studije „Osnovne postavke koncepcije razvitka vodoopskrbe na području Zagrebačke županije“ iz 2007. godine.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Skupštinu Društva čini Župan Zagrebačke županije. Nadzorni odbor ima pet članova koji se biraju na mandat od četiri godine. Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja na mandat od četiri godine. Direktor Društva od 01. veljače 2013. godine je Tomislav Masten, dipl.polit. iz Samobora.

Temeljni kapital Društva i temeljni ulog Zagrebačke županije iznosi 1.000.000,00 kn (milijun kuna).

Predmet poslovanja

Izjavom o osnivanju Društva predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

• Djelatnost javne vodoopskrbe,
• Djelatnost javne odvodnje.

Misija društva

• Izgradnja crpilišta Kosnica kako bi se pravovremeno osigurale dovoljne količine vode za podmirenje potreba stanovništva
• Svrsishodan razvitak vodoopskrbe na području Zagrebačke županije koji uključuje izradu potrebne tehničke dokumentacije, a kojom treba obuhvatiti izgradnju pojedinih dijelova planiranog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije
• Ostvarivanje tehničko-tehnoloških pretpostavki razvoja vodoopskrbe Zagrebačke županije što uključuje izgradnju magistralnih cjevovoda, vodospremnika, precrpnih stanica
• Uspostava javne vodoopskrbe na gravitirajućim perifernim dijelovima Zagrebačke županije uz osiguranje pitke vode za potrebe stanovništva Zagrebačke županije, ali i istočnog dijela grada Zagreba
• Uspostava suradnje s gradom Zagrebom i jedinicama lokalne samouprave u rješavanju problema opskrbe stanovništva pitkom vodom.

 

Sponzorstva i donacije

 

Rb. Podatak o primatelju donacije/sponzorstva Iznos sponzorstva/donacije bez PDV-a Iznos sponzorstva/donacije s PDV-om Godina za koju je dana donacija/sponzorstvo Svrha donacije/sponzorstva
I II III IV V VI
1. IV Nakladništvo d.o.o., Partner of the "International Police Association" - IPA Hrvatska sekcija, Zagreb, Avenija Dubrovnik 10, OIB: 61651285801 2.530,00 kn 3.162,50 kn 2012. Izdavanje edukativne brošure "Droga" u sklopu projekta prevencije zlouporabe droga.
2. IV Nakladništvo d.o.o., Partner of the "International Police Association" - IPA Hrvatska sekcija, Zagreb, Avenija Dubrovnik 10, OIB: 61651285801 1.990,00 kn 2.487,50 kn 2013. Izdavanje preventivne brošure "Nasilje i mladi" u sklopu projekta prevencije nasilja među mladima.
3. MEDIA GRUPA j.d.o.o., Koprivnica, Dravska 17, OIB: 81197727209 1.500,00 kn 1.875,00 kn 2014. Izdavanje preventivne brošure "Nasilje i mladi" u sklopu projekta prevencije nasilja među mladima.
4. UKUPNO DONACIJE/SPONZORSTVA 6.020,00 kn 7.525,00 kn
 
DIREKTOR:
Tomislav Masten, dipl.polit.