"Voda je nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da njome gospodari i brižljivo se njome koristi."

(Europska povelja o vodi)

Vodoopskrba Zagrebačke Županije

Okosnica razvitka vodoopskrbe Zagrebačke županije je razvoj i izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok. Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok obuhvaća izgradnju vodocrpilišta Kosnica te izgradnju magistralnih cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad, Sesvetski Kraljevec – Božjakovina, Cerje – Vukovje – Sveta Helena te Kosnica – Cerje, I.etapa i izgradnju precrpne stanice Ivanić Grad.
Projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok jedan je od ukupno sedam projekata regionalnih vodoopskrbnih sustava koji su uvršteni u listu projekata za sufinanciranje iz kohezijskog fonda Europske unije. Svrha projekta je podizanje kvalitete života na području Zagrebačke županije, razvoj infrastrukture kroz izgradnju nove i/ili dogradnju postojeće vodoopskrbne mreže te uspostavljanje dugoročno održivog sustava upravljanja vodoopskbnim sustavom kao i usklađivanje istog sa stanadardima Europske unije. Osnovne značajke važne za provedbu predmetnog projekta su: osiguravanje ispravne kvalitete vode za piće, rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih sustava i osiguravanje pitke vode područjima koja još nisu u sustavu vodoopskrbe.

U projekt izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava uz Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije koja je naručitelj projekta uključena su i četiri komunalna trgovačka društva s područja istočnog dijela Zagrebačke županije kako slijedi: Dukom d.o.o. iz Dugogo Sela, Ivakop d.o.o. iz Ivanić Grada, Komunalac Vrbovec d.o.o. iz Vrbovca i Zelinske komunalije d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline. Dana 28. travnja 2011. godine potpisan je Sporazum o međusobnom sudjelovanju na projektu regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije i navedenih komunalnih trgovačkih društava. Predmet Sporazuma je sudjelovanje svih potpisnika u svim fazama pripreme projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb istok za sufinanciranje iz EU fondova.
Predmetna investicija procjenjuje se preko 100 mil eura.

U tijeku je izrada studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za sufinanciranje iz EU fonodova. Studiju izvodljivosti izrađuje zajednica ponuditelja Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane, Podružnica Zagreb i Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. iz Brezovice, a na temelju provedenog postupka javne nabave. Izradu studijske dokumentacije financiraju Hrvatske vode u 100%-tnom iznosu temeljem Ugovora o financiranju studijske i projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok..

Vodocrpilište Kosnica

Vodocrpilište Kosnica je buduće glavno crpilište na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je 2004. godine Načelnu dozvolu za izgradnju vodocrpilišta Kosnica. Načelnom dozvolom predviđa se izdavanje pet zasebnih građevinskih dozvola za gradnju složene građevine vodocrpilišta.
Prema Načelnoj dozvoli dijelovi složene građevine vodocrpilišta su:

1. Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/09-01/8, Urbroj: 531-18-1-1-226-10-20 od 18.05.2010.g., pravomoćna dana 26.06.2010.g.

2. Prometnice, platoi i odvodnja crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/09-01/9, Urbroj: 531-18-1-1-226-10-19 od 18.05.2010.g., pravomoćna 26.06.2010.g. te Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/12-01/71, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-12-3 od 17.05.2012.g.

3. Objekt crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/10-01/137, Urbroj: 531-18-1-1-226-11-19 od 19.12.2011.g., pravomoćna 22.01.2012.g.

4. Cjevovodi i strojarska oprema crpilišta
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/10-01/135, Urbroj: 531-18-1-1-226-11-19 od 20.12.2011.g., pravomoćna 22.01.2012.g.

5. Elektroinstalacije, sustavi zaštite, mjerenja i upravljanja crpilištem
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/10-01/136, Urbroj: 531-18-1-1-226-11-18 od 19.12.2011.g., pravomoćna 22.01.2012.g.


U 2010. i 2011. godini ishođene su građevinske dozvole za sve dijelove složene građevine vodocrpilišta Kosnica.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije je za potrebe izgradnje vodocrpilišta Kosnica u potpunosti riješila imovinsko – pravne odnose na području vodocrpilišta. Otkupljeno je cca 12 ha zemljišta od privatnih vlasnika, a na zemljišnim česticama u vlasništvu Republike Hrvatske uspostavljeno je pravo građenja temeljem Ugovora o pravu građenja.

Tijekom 2010. i 2011. godine na području vodocrpilišta Kosnica izvođeni su istražni radovi na izvedbi šest probno – eksploatacijskih zdenaca i dvadeset šest pijezometarskih bušotina te su provedena pokusna crpljenja. Rezultati istražnih radova pokazali su da je izdašnost svakog zdenca preko projektiranih 150 l/s vode. Izvođač radova na izvedbi probno – eksploatacijskih zdenaca i provedbi pokusnog crpljenja bila je tvrtka FIL.B.IS. Projekt d.o.o. iz Zagreba.

Rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa i završetkom radova na izvedbi svih šest zdenaca i provedbi pokusnog crpljenja ispunjene su sve pretpostavke za dodjelu koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodocrpilištu Kosnica Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije. Sukladno navedenom, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanboj dana 07. srpnja 2011. godine donijela Odluku o dodjeli koncesije na rok od trideset godina društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Na temelju predmetne Odluke sklopljen je 13. srpnja 2011. godine Ugovor o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i vodopravnim uvjetima tijekom cijele godine se na vodocrpilištu Kosnica redovito prati postupak praćenja vodnih rezervi i nivoa podzemnih voda te kakvoće vode na širem području vodocrpilišta, tzv. monitoring. Usluge monitoringa kvalitete vode na vodocrpilištu Kosnica provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. U lipnju 2013.g. je izrađen Završni izvještaj o monitoringu kvalitete vode na vodocrpilištu Kosnica za 2012. godinu koji pokazuje da je zdravstvena ispravnost vode za piće iz izvorišta Kosnica zadovoljavajuća i sukladna vrijednostima utvrđenim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Za potrebe izgradnje vodocrpilišta Kosnica, I. faza ishođene su Lokacijske dozvole kako slijedi:
- Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru „Izgradnja priključaka vodocrpilišta Kosnica – Odvodnja“, Klasa: UP/I-350-05/11-01/23, Urbroj: 531-06-11-18 od 30.06.2011.g., pravomoćna 22.08.2011.g.
- Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru „Izgradnja priključaka vodocrpilišta Kosnica – Telefonski priključak“, Klasa: UP/I-350-05/11-01/22, Urbroj: 531-06-11-12 od 30.06.2011.g., pravomoćna 15.08.2011.g.
- Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru „Izgradnja priključaka vodocrpilišta Kosnica – Ulazna transformatorska stanica NTS 425, 10(20)/0.4 kV“, Klasa: UP/I-350-05/11-01/144, Urbroj: 531-06-12-12 od 21.02.2012.g., pravomoćna 02.04.2012.g.

Krajem 2012. godine predani su zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju priključaka vodocrpilišta Kosnica, I. faza. Sukladno navedenom, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je izdalo građevinske dozvole kako slijedi:

- Izgradnja objekata vodocrpilišta – Odvodnja crpilišta; Klasa: UP/I-361-03/12-01/142, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-13 od 14.02.2013.g.; pravomoćna 25.03.2013.g. - Izgradnja objekata vodocrpilišta – Telefonski priključak; Klasa: UP/I-361-03/12-01/151, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-14 od 11.02.2013.g.; pravomoćna 26.03.2013.g. - Izgradnja objekata vodocrpilišta – Nova (ulazna) transformatorska stanica NTS 425, 10(20)/0.4 kV; Klasa: UP/I-361-03/12-01/139, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-15 od 12.02.2013.g.; pravomoćna 29.03.2013.g.

„Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta“ – građenje dijela složene građevine

Krajem 2011. godine proveden je postupak javne nabave za radove na građenju dijela složene građevine „Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta“. Temeljem provedenog postupka sklopljen je ugovor o građenju sa zajednicom ponuditelja LAPOR d.o.o. iz Velike Gorice, Kralja Zvonimira 5 i GEOMETAR d.o.o. iz Zagreba, Vučanska 2. Stručni nadzor nad građenjem obavljala je tvrtka Veridon d.o.o. iz Zagreba. Radovi na postavljanju ograde na vodocrpilištu Kosnica završeni su krajem svibnja 2012. godine, a primopredaja je obavljena 06.06.2012. godine. Ukupna vrijednost predmetne investicije je 1.685.001,00 kn bez PDV-a (radovi, stručni nadzor, usluge koordinatora II), Hrvatske vode su sufinancirale predmetnu investiciju u visini od 70%.  Ukupna duljina ograde je cca 2 km.

„Oprema tehničke zaštite za osiguranje lokacije vodocrpilišta Kosnica“

U srpnju 2012. godine proveden je postupak javne nabave za predmet nabave „Oprema tehničke zaštite za osiguranje lokacije“, broj 2012/S 005-0046151. Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o nabavi i postavljanju opreme tehničke zaštite na vodocrpilištu Kosnica s tvrtkom PERICA d.o.o. iz Đurđevca, I. G. Kovačića 27 na iznos od 147.927,10 kn bez PDV-a. Radovi na postavljanju opreme tehničke zaštite za osiguranje lokacije vodocrpilišta Kosnica završeni su krajem studenog 2012. godine. Radove su sufinancirale Hrvatske vode u visini od 70%. Stručni nadzor nad postavljanjem opreme tehničke zaštite obavljala je tvrtka Zaštita Kovač k.d. iz Zagreba.

Sanacija devastiranih površina u II. I III. vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta

 Početkom 2011. godine izrađena je geodetska podloga i izvršen geodetski snimak za izradu Idejnog projekta sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica nakon čega je usvojen Projektni zadatak za projekt sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica s ciljem zaštite vodonosnika i revitalizacijom vodnog okoliša unutar zaštićenog područja vodocrpilišta Kosnica. Na temelju citiranog Projektnog zadatka proveden je postupak javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju devastiranih površina u vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica temeljem kojeg je sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem – tvrtkom Elektropojekt d.d. iz Zagreba, Ulica Alexandera von Humboldta 4 u iznosu od 290.000 kn bez PDV-a. Izradu projektne dokumentacije za projekt sanacije u 100%-tnom iznosu financirale su Hrvatske vode temeljem Ugovora o financiranju izrade projektne i studijske dokumentacije, Klasa: 325-03/11-05/000004 od 31.03.2011. godine.

Za projekt sanacije devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica tvrtka Elektroprojekt d.d. izradila je sljedeću projektnu dokumentaciju:

- Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, br. Y2-D84.00.27-G01.0 (rujan 2011.g.)
- Sanacijski program devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni, br. H2-D84.00.27-G02.0 (studeni 2011.g.)
- Idejni projekt za Lokacijsku dozvolu za sanaciju devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni, br. H2-D84.00.27-G03.0 (studeni 2011.g.).

Dana 07. veljače 2012. godine Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja predan je Zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za zahvat „Vodocrpilište Kosnica – sanacija  devastiranih povrišna u II. i III. vodozaštitnoj zoni“, a Ministarstvu zaštite okoliša i prirode je istodobno predan Zahtjev za izdavanje suglasnosti na sanacijski program devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni.
Dana 14. lipnja 2012. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je izdalo suglasnost na sanacijski program devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica, Klasa: 351-01/12-02/34, Urbroj: 517-06-2-2-12-10, a čime su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje Lokacijske dozvole. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je dana 23.11.2012.g. Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru: „Sanacija devastiranih površina u II i III vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica“, Klasa: UP/I-350-05/12-01/24, Urbroj: 531-05-12-19; pravomoćna 11.01.2013.g..
Krajem 2012.g. ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije devastiranih površina.

Magistralni cjevovodi

a) Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad
Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad ukupne je duljine 25 541 m. Trasa cjevovoda prolazi kroz Dugo Selo (k.o. Hruščica, k.o. Okunšćak, k.o. Rugvica, k.o. Leprovica i k.o. Ježevo) i kroz Ivanić Grad (k.o. Trebovec, k.o. Lepšić, k.o. Breška Greda, k.o. Kloštar Ivanić i k.o. Caginec).
Ishođena je potvrda glavnog projekta.

Projekt „Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad“ prijavljen je za sufinanciranje temeljem Javnog poziva Hrvatskih voda od 18.05.2012.g. za predlaganje i sufinanciranje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te je isti uvršten na indikativnu listu prioritetnih projekata koji će se financirati u okviru Programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012.-2015.“. U 2012.g. proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad. Za izvođača radova odabrana je ponuda zajednice ponuditelja Đurkin d.o.o. iz Čakovca i Mreža M d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 32.989.503,36 kn bez PDV-a. Ugovor o radovima na izgradnji magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad sklopljen je u svibnju 2013.g., a radove financiraju Hrvatske vode. Radovi na izgradnji predmetnog magistralnog cjevovoda su započeli 17.06.2013.g..

Usluge stručnog nadzora i poslove tehničkog savjetovanja nad izgradnjom magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad obavlja zajednica ponuditelja Gark konzalting d..o.o. iz Zagreba, H5 d.o.o. iz Belovara i Geodetika d.o.o. iz Zagreba temeljem ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave.

b) Sesvetski Kraljevec – Božjakovina
Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Božjakovina ukupne je duljine 9806 m. Trasa cjevovoda prolazi kroz tri katastarske općine, k.o. Dugo Selo II, k.o. Andrilovec i k.o. Sesvetski Kraljevec.
U prosincu 2011. godine potpisan je Sporazum o suinvestitorstvu na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina sa Zagrebačkim Holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja budući da cjevovod prolazi kroz Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je dana 22.12.2011.g. izdalo Građevinsku dozvolu za građenje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina, Klasa: UP/I-361-03/09-01/135, Urbroj: 531-18-1-1-610-11-42.
Krajem 2011. godine Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o. sklopile su Sporazum o poslovnoj suradnji na izradi tehničke dokumentacije premještanja trase magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina u sklopu projekta rekonstrukcije kolodvora Dugo Selo budući da se trasa cjevovoda na nekoliko dionica preklapa s planiranom rekonstrukcijom željezničkog kolodvora Dugo Selo odnosno projektom rekonstrukcije i dogradnje postojećeg II. kolosijeka Dugo Selo-Križevci, uključivo kolodvoe Vrbovec, Gradec i Križevci na žaljezničkoj pruzi od značaja za međunarodni promet M201 DG-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo. Izradu tehničke dokumentacije koja uključuje izradu izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta za izgradnju magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina financira HŽ Infrastruktura d.o.o.. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. je u svibnju 2012.g. provela postupak javne nabave za predmet nabave „Izrada izmjena i dopuna Idejnog i Glavnog projekta magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“, broj objave 2012/S 005-0023943. Sklopljen je ugovor sa Zajednicom ponuditelja Mašinoprojekt d.o.o. iz Zagreba, Braće Domany 8 i GEO 6 d.o.o. iz Zagreba, Bolnička cesta 34E dana 22.08.2012. godine.

c) VS"Cerje" - VS"Vukovje"
Magistralni cjevovod VS"Cerje" - VS"Vukovje" ukupne je duljine 16 780 m. Izrađen je glavni projekt.
U travnju 2012. godine sklopljen je Sporazum o suinvestitorstvu na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS“Cerje-VS“Vukovje“ sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja budući da cjevovod prolazi kroz Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je dana 21.06.2012. godine izdalo Građevinsku dozvolu za građenje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“, Klasa: UP/I- 361-03/12-01/12, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-12-25.
Na trasi cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“ u tijeku je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i zasnivanja prava služnosti na česticama u vlasništvu fizičkih i/ili pravnih osoba kojima prolazi trasa cjevovoda.

d) Kosnica – Cerje, I. etapa
Za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Kosnica – Cerje, I.etapa ishođena je dana 07.11.2012. godine Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I-350-05/12-01/71, Urbroj: 531-05-12-25, pravomoćna 24.01.2013.g.. Po ishođenju lokacijske dozvole napravljen je glavni projekt i predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Očekuje se da će građevinska dozvola biti izdana do kraja listopada 2013. godine.
Idejnim projektom je predviđeno da se prolaz cjevovoda ispod postojećeg korita rijeke Save izvede bušenjem – metodom mikrotuneliranja. Budući da se radi o velikoj investiciji odlučeno je da se razmotre i neke druge varijante prijelaza cjevovoda preko rijeke Save. Stoga je krajem 2012.g. proveden postupak javne nabave za usluge izrade projektnih podloga i projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica – Cerje, IB etape preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog. U travnju 2013.g. je sklopljen Ugovor o uslugama izrade projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica – Cerje, IB etape preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog sa zajednicom ponuditelja Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagreba i Institut IGH d.d. iz Zagreba. Izradu projektne dokumentacije financiraju Hrvatske vode u 100%-tnom iznosu.

e) Precrpna stanica u Ivanić Gradu
Za izgradnju precrpne stanice u Ivanić Gradu ishođena je potvrda glavnog projekta, Klasa: 361-03/12-03/29, Urbroj: 238/1-18/2-12-12 u rujnu 2012. godine. Projekt izgradnje precrpne stanice u Ivanić Gradu je tijekom 2012.g. uvršten na indikativnu listu projekata u okviru Programa Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012.-15.“. Sukladno tome je krajem 2012.g. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji precrpne stanice u Ivanić Gradu. Sklapanje ugovora o izvođenju radova očekuje se do kraja 2013. godine.

 

Izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca u Krašiću

U 2012. godini izvedeni su radovi na izvedbi istražno-eksploatacijskog zdenca IZ-1 u Krašiću. Radove je izvodila tvrtka FIL.B.IS. Projekt d.o.o., a stručni nadzor je obavljala tvrtka Geokon-Zagreb d.d.. Radove su sufinancirale Hrvatske vode i Zagrebačka županija. Početkom 2013.g. je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izvedbi istražno – eksploatacijskog zdenca IZ-2 u Krašiću. Ugovor o izvođenju radova je sklopljen u lipnju 2013.g. s tvrtkom Drill Co d.o.o. iz Zagreba na iznos od 198.800,00 kn bez PDV-a. Stručni nadzor obavlja tvrtka Geokon-Zagreb d.d.. Radovi su završili u rujnu 2013. godine, a iste su sufinancirale Hrvatske vode u visini od 90%. i Zagrebačka županija u visini od 10%.