Obavijesti

Dugo Selo/Rugvica - pojedina naselja bez vode do 12h
15. srpnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

naselja Sop, Svibje i Hruščica i trgovačkog centra IKEA i Outlet centar u općini Rugvica na području POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

U ponedjeljak, 15.7.2024. godine, od 10:00 do 12:00 sati, zbog popravka priključnog vodovoda navedena naselja i centri neće imati opskrbu vodom.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Ivanić Grad/naselja općine Križ bez vode do 15h
9. srpnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

općine Križ, naselja Johovec, Mala i Velika Hrastilnica. Novoselec, Konšćani, Rečica Kriška, Razljev, Okešinec, Vezišće, Obedišće kao i Industrijske ceste i Poduzetničke zone na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.

Dana 9.7.2024. godine (utorak), došlo je do puknuća cjevovoda radi čega navedena naselja i ulice neće imati vode.
Dugo Selo/Filipovićeva i Dubravkin put do 13 bez vode
8. srpnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

ulice Dubravkin put i Željka Filipovića na području POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO.

U ponedjeljak, 8.7.2024. godine, od 11:00 do 13:00 sati, zbog izrade priključnog vodovoda u ulici Aleja Tišine u Dugom Selu navedene ulice neće imati opskrbu vodom.Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.

Brckovljani-Kloštar Ivanić-Caginec/Sanacija propalih šahtova-privremena regulacija prometa
4. srpnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST
o privremenoj regulaciji prometa i izvođenju radova uz županijsku cestu ŽC 3074 ( Brckovljani (Ž3034) – Kloštar Ivanić – Caginec (D43) ), radi izvođenja radova sanacije propalih šahtova u mjestu Lupoglav, od km 4+780 do km 4+885

a) Privremena regulacija prometa uspostaviti će se radi izvođenja sanacije propalih

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

koje prikuplja i obrađuje Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018.godine (Uredba (EU)2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka) koja osigurava pažljivije i odgovornije rukovanje osobnim podacima korisnika (potrošača) u nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Svrha i pravna osnova obrade podataka:

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (Voditelj obrade osobnih podataka) koristi Vaše osobne podatke u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge kako biste mogli ostvariti pružanje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje te za isključivo vlastiti obavijesni sustav u smislu Vašeg obavještavanja o kvaliteti naših usluga, radi poštivanja naših pravnih obaveza.

Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene i neočekivane svrhe.

Obrada osobnih podataka svih ispitanika provodi se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i hrvatskim zakonima i propisima.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB, Koledovčina ulica 1, u obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje može od Vas (potrošača i svakog davatelja podataka odnosno ispitanika) zatražiti slijedeće osobne podatke:

ime i prezime/naziv

adresu prebivališta/boravišta, adresu dostave računa, sjedište

datum rođenja

OIB, matične brojeve, registracijske brojeve, podatke o tvrtci

preslik identifikacijske isprave koja sadrži fotografiju

adresu e-pošte, faksa, poštansku adresu

dokumentaciju s oznakama katastarske čestice iz koje se posredno vrši uvid u Vaše osobne podatke (izvadak iz zemljišnih knjiga, posjedovni list, kopija katastarskog plana, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o najmu/zakupu)

druge osobne podatke nužne za postupanje po Vašem zahtjevu, odnosno nužne za ispunjenje određenog poslovnog odnosa te podatke koje se odnose na poslovanje trgovčkih društava ili druge kontaktne podatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Osobni podaci koje od Vas prikuplja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koristiti će se samo u svrhu u koju ste podatke dali i to:

Radi namjere sklapanja ili ispunjenja ugovora o izvođenju vodovodnog priključka i/ili priključka na odvodnju i/ili ugovora o isporuci vode – podatke prikupljaju i obrađuju administratori i referenti u poslovnim jedinicama Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., rukovoditelji, poslovođe i vodoinstalateri nadležne poslovne jedinice te zaposlenici Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. zaduženi za financijsko, pravno, tehničko i informatičko praćenje predmetnih poslovnih procesa.
U slučaju podnošenja prigovora/reklamacija – podatke prikupljaju i obrađuju ovlaštene osobe imenovane od strane Voditelja obrade podataka.

U svim ostalim slučajevima – podatke prikupljaju i obrađuju radnici Voditelja obrade podataka koji su sukladno opisu i popisu poslova svojeg radnog mjesta ovlašteni postupati po Vašem zahtjevu ili bez Vašeg zahtjeva (prisilna naplata, postupci izvlaštenja, postupci zapošljavanja, radni odnosi i sl.).

Prava potrošača i svakog davatelja osobnih podataka odnosno ispitanika

Pravo na pristup informacijama o vlastitim osobnom podacima koje voditelj obrade osobnih podataka vodi i drži pohranjeno u memorijama te pravo zakonskog skrbnika na pristup informacijama o osobnim podacima osobe kojoj je imenovan zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se provodi u razumnom roku te uzimajući u obzir svrhu obrade pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu osobnih podataka od strane Voditelja obrade podataka (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su obrađivani). Ako takav zakonit razlog postoji, o tome će Vas detaljno informirati Voditelj obrade osobnih podataka u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju legitimnih interesa Voditelja obrade osobnih podataka.

Ako smatrate da se s Vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu Voditelju obrade podataka, odnosno imate pravo zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka te zatražiti da Voditelj obrade podataka o istome obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke (osim ako to zahtijeva nerazmjerni napor).

Ako ne dobijete razuman odgovor od Voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Službenici za zaštitu osobnih podataka Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. brinu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka te omogućuju ostvarivanje Vaših prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i hrvatskim zakonima i propisima.

Svi zaposlenici Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. koji u obavljanju poslova i zadataka svojeg radnog mjesta dođu u doticaj s Vašim osobnim podacima, prema istima će postupati kao s povjerljivim informacijama i neće ih bez Vaše pisane privole otkrivati niti dostavljati trećim osobama.

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas i našeg službenika za zaštitu podataka, pismeno na adresu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., 10 000 Zagreb, Koledovčina ulica 1 uz naznaku „ZAŠTITA PODATAKA“ ili putem e-mail adrese viozz@viozz.hr.

Odluka_sluzbenik_za_zastitu_osobnih_podataka 

Zahvaljujemo na povjerenju.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.